(Xem: 2820)
1. Vài nét về Đức Huỳnh Giáo-Chủ Người sáng lập Đạo Phật-Giáo Hòa-Hảo là Đức Thầy tục danh Huỳnh-Phú-Sổ. Đản sanh ngày 25 tháng 11 năm Kỷ Mùi (15-1-1920) tại làng Hòa Hảo, tỉnh Châu Đốc, một tỉnh xa xôi giáp biên-thùy Việt-Miên thuộc miền Nam Việt. Ngài là trưởng nam của Đức Ông Huỳnh-Công-Bộ và Đức Bà Lê-Thị-Nhậm; một gia đình trung lưu, nhiều phúc hậu và nhiều uy tín với nhân dân địa phương.