(Xem: 7537)
Đạo Phật Giáo Hòa Hảo được khai sáng và hoằng dương trên đất nước Việt Nam, nhứt là tại miền Tây Nam Việt, hơn một phần tư thế kỷ nay (1939-1966) đã đem lại nhiều phúc lợi cho đồng bào và cho hơn hai triệu tín đồ, cũng như đã góp công lớn lao vào công cuộc phát huy đạo lý chơn truyền và bảo tồn những giá trị tinh thần của dân tộc.